OGLAS za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

Slika PU_DN/Ilustracija/zastave.jpg

Radi se o radnom mjestu namještenika (voditelj smjene u kuhinji)

Foto; Ilustracija

Sukladno članku 166. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 155/23) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019), te odobrenja Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Klasa: 112-01/24-01/184, Urbroj: 514-08-01-01/05-24-05 od 4. lipnja 2024., Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska raspisuje 
 
 
                                O G L A S
za prijam u državnu službu namještenika na neodređeno vrijeme 
 
 
 
       1. SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA,
           ODJEL MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
 
 
  •  namještenik - III. vrste (voditelj smjene u kuhinji) - 1  izvršitelj/ica
 
 
            Stručni uvjeti:
           - srednja stručna sprema, srednja strukovna škola,
           -  tri godine radnog staža u struci
 
 
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati  i opće uvjete  za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 52. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.
Namještenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave na oglas nalazi se na web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr .
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
1.   životopis,
2.   presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju (svjedodžba o završnom radu, maturi) - (osobe koje su obrazovanje završile u inozemstvu dužne su dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije)
3. dokaz o radnom stažu u struci u trajanju kao što je navedeno u  stručnim uvjetima za  radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat/tkinja obavljao navedene poslove),
4.  dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku osobne iskaznice, putovnice ili  domovnice),
5.   dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je potpisana.

Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom  prijavljenim na oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013 i 152/2014) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na  oglas dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Postupak po oglasu provodi Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, a čije su prijave pravodobne i potpune, te s tim kandidatima/kinjama obavlja razgovor (intervju).
Na web-stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr  i web stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije  https://mpudt.gov.hr objavit će se vrijeme  i mjesto održavanja  razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije  održavanja razgovora (intervjua).

Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, objavit će se na web-stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr , istovremeno s objavom oglasa.

Izabrani  kandidati/kinje  bit će pozvani/e da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje  nadležnog suda  da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti za  obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike  drugih dokaza o ispunjenju  formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje  traženih isprava  smatrat će se odustajanjem  od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranih kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije https://mpudt.gov.hr  i web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske  https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr .
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se  obavljenom istekom osmog  dana od  dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu:
 
POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
Dr. Ante Starčevića 13
20 000 DUBROVNIK
s naznakom “ oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme”.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na razgovoru (intervjuu), provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti. 

PRILOG OGLASU

OBRAZAC PRIJAVE NA OGLAS
 

Stranica