Oglas za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika PU_DN/zastava.png

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska raspisuje Oglas za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

Foto: ilustracija

Temeljem članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine  broj 78/17 i 89/19) te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-02/21-01/945, URBROJ: 514-08-01-02/01-21-02 od 11. studenoga 2021. godine i Ministarstva financija, KLASA: 100-01/21-01/163, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 7. prosinca 2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska raspisuje
 
OGLAS
 
za prijam namještenika na neodređeno vrijeme
u  Ministarstvo unutarnjih poslova,

Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku
 
 
SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA,
Odjel materijalno-financijskih poslova
 
spremačica – 2 izvršitelja (1 mjesto rada u Dubrovniku i 1 mjesto rada u Metkoviću)
     
Stručni uvjeti:
-  osnovna škola ili niža stručna sprema
 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
 

Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
 

Namještenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.
 

U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje te je prijavu potrebno vlastoručno potpisati

Obrazac prijave na oglasUz prijavu kandidati/tkinje su dužni/e priložiti:

- životopis,

- presliku svjedodžbe o završenom osmom razredu osnovne škole,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili
  domovnice),

- dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu:

 

     MINISTARTSVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
Ulica Dr. Ante Starčevića 13
20000 DUBROVNIK
s naznakom  „za oglas“

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je potpisana.
 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu.
 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj: 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

 

Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 

Postupak po oglasu provodi komisija koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije prijave su pravodobne i potpune te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju).

 

Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, bit će poslana elektroničkim putem ili na kućnu adresu.

 
Pročitajte opis poslova i podatke o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim oglasom.


Vrijeme i mjesto održavanja razgovora objavit će se na web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave najkasnije pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju).


Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom.


Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
  
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rešenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Dostava svim kandidatima/kinjama smatra se  izvršenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.  

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti
 Stranica