Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica

Slika PU_DN/Ilustracija/natječaji naslovnica (2).jpg

Radi se o radnim mjestima upravog referenta/ica u Policijskoj postaji Ston

Foto: Ilustracija

Sukladno članku 61. stavku 1. i 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013, 01/2015, 138/2015, 61/2017, 70/2019, 98/2019 i 141/2022), a u svezi točke IV Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 35/2022), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska raspisuje 
 
 
                                                      O G L A S 
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica
 
 
     1. POLICIJSKA POSTAJA STON
 
 
     upravni referent - 2  izvršitelja/ice,  
  
     Stručni uvjeti:
     - srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,
     - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
     - državni ispit I. razine.
 
Osoba se prima u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati  i opće uvjete  za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu  ne može biti primljena osoba  za čiji prijam  postoje zapreke  iz članka 49.  Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti  osobe oba spola.
 
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva (2) mjeseca.
 
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj, naziv ustrojstvene jedinice  i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave na oglas nalazi se na web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
1.   životopis,
2.   dokaz o stečenoj srednjoj stručnoj spremi – svjedodžba (o završnom radu, maturi),
3.   elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima
      evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža
      osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema (e-radna knjižica),    
 4.  dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u
      stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca
      na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je
      kandidat/kinja obavljao navedene poslove),
5.   dokaz o hrvatskog državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice
      ili domovnice),
6.   ispravu o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen državni
      stručni ispit),
7.   dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.
 
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ na adresu:
 
POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
DUBROVNIK,
dr. Ante Starčevića 13.
s naznakom “za oglas”.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom  prijavljenim na oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013 i 152/2014) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na  oglas dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
 
Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na pisanom dijelu testiranja, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la pisanom dijelu testiranju ili razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Na web-stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/  objavit će se  opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim oglasom, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje  istovremeno s  objavom oglasa.
 
Na web-stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/ i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme  i mjesto održavanja  testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije  održavanja testiranja.
 
Izabrani  kandidati/kinje  bit će pozvani/e da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje  nadležnog suda  da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti za  obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike  drugih dokaza o ispunjenju  formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se  nedostavljanje  traženih isprava  smatra  odustajanjem  od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranih kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske  https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/.
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se  obavljenom istekom osmog  dana od  dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, čelnik tijela će obustaviti postupak po ovom oglasu. 


Prilog oglasu (opis poslova radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata, plaća radnih mjesta)

Obrazac prijave na oglasStranica