Javni natječaj za prijem vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika PU_DN/Ilustracija/natječaji naslovnica (2).jpg

Radi se prijemu na šest radnih mjesta u različitim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske

Foto: Ilustracija

Na temelju odredbe članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, , 37/13, 38/13, 138/15- Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22),  članka 2. Uredbe o  raspisivanju  i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 78/17 i 89/19) i odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-01/23-01/607, Urbroj: 514-08-01-02/05-23-02 od 8. svibnja 2023., Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska raspisuje 
 
 
                                                                        JAVNI  NATJEČAJ
 
za prijam u državnu službu vježbenika na neodređeno vrijeme u  Ministarstvo unutarnjih poslova,  Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku
 
 
1. SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA,
    ODJEL ZA TEHNIKU
      
     policijski tehničar - vozač -  vježbenik- 1  izvršitelj/ica 
  
     Stručni uvjeti:
     - srednja stručna sprema, srednja strukovna škola
     
 
2. SLUŽBA ZA GRANICU
 
     administrativni tajnik – vježbenik - 1  izvršitelj/ica 
  
     Stručni uvjeti:
     - srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 
 
3.  POLICIJSKA POSTAJA DUBROVNIK
 
     administrativni referent za evidencije  – vježbenik - 1  izvršitelj/ica 
  
     Stručni uvjeti:
     - srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 
4. POLICIJSKA POSTAJA STON
   
      stručni referent za poslove prekršajnog postupka – vježbenik - 1  izvršitelj/ice 
  
     Stručni uvjeti:
     - srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
    
5. POLICIJSKA POSTAJA KORČULA
 
      stručni referent za poslove prekršajnog postupka – vježbenik - 1  izvršitelj/ice 
 
     Stručni uvjeti:
     - srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
    
6. POSTAJA POMORSKE POLICIJE DUBROVNIK
 
        administrativni referent za evidencije  – vježbenik - 1  izvršitelj/ica 
  
     Stručni uvjeti:
     - srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati  i opće uvjete  za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zaklona o državnim službenicima.

U državnu službu  ne može biti primljena osoba  za čiji prijam  postoje zapreke  iz članka 49.  Zakona o državnim službenicima.
 
Na natječaj se mogu prijaviti  punoljetne osobe oba spola.
 
U svojstvu vježbenika u državnu službu primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi ili s radnim iskustvom u traženoj stručnoj spremi kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci.
Vježbenik primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto, s tim da najranije dva mjeseca prije isteka probnog rada može pristupiti polaganju državnog ispita.
 
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
 
Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
   
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili je povukao/la prijavu na javni natječaj više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Na web-stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/   objavit će se  opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje  istovremeno s  objavom javnog natječaja.
 
Na web-stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/ i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme  i mjesto održavanja  testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije dana određenog  za testiranje i razgovor.
 
U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave nalazi se na web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske  https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
1.  životopis,
2.  presliku svjedodžbe (o završnom radu, maturi)
(Osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije)
3.  elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za
     mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku
     i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža
     osiguranja (e-radna knjižica)
4. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom  prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
 
Izabrani  kandidat/kinja  bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje  nadležnog suda  da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti za  obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike  drugih dokaza o ispunjenju  formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a  nedostavljanje  traženih isprava  smatra  odustajanjem  od prijma u državnu službu.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Pozivamo sve kandidate koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj 020 443 043 ili porukom na e-mail amedved@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
 
 
POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
DUBROVNIK,
dr. Ante Starčevića 13.
s naznakom “za javni natječaj - vježbenici”.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službi izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/  i web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske  https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/.
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se  obavljenom istekom osmog  dana od  dana javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.  

Prilog javnom natječaju
Obrazac prijave na javni natječaj
 

Stranica