Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Slika /PU_DN/A_MUP zastava.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

FOTO: Ilustracija

Sukladno članku 61. stavku 1. i 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013, 01/2015, 138/2015, 61/2017, 70/2019 i 98/2019),  uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-02/20-01/359, Urbroj: 514-08-01-02/05-21-08 od 27. travnja 2021. godine i Ministarstva financija, Klasa: 400-06/20-01/177, Urbroj: 513-05-01-21-40 od 13. svibnja 2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska raspisuje 
 
 
O G L A S
 
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
  
   SLUŽBA UPRAVNIH POSLOVA, DRŽAVLJANSTVA I STATUSNIH PITANJA STRANACA,
   ODJEL ZA UPRAVNE POSLOVE

 
 
  upravni referent - 1  izvršitelj/ica, radi privremeno povećanog opsega posla, a u trajanju od najviše godinu dana 
  
   Stručni uvjeti:

     - srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,
     - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
     - položen državni stručni ispit.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati  i opće uvjete  za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu  ne može biti primljena osoba  za čiji prijam  postoje zapreke  iz članka 49.  Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva (2) mjeseca.
 
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj, naziv ustrojstvene jedinice  i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje te je prijavu potrebno vlastoručno potpisati: Obrazac prijave na oglas

 
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
1.   životopis,

2.   dokaz o stečenoj stručnoj spremi – presliku svjedodžbe,

3.   dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja), 

4.  dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radna mjesta (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao navedene poslove),

5.   dokaz o hrvatskog državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),

6.   ispravu o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen državni stručni ispit),

7.   dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.
 
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave na adresu:
 

POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
DUBROVNIK,
dr. Ante Starčevića 13.
s naznakom “za oglas”
 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom  prijavljenim na oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013 i 152/2014) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na  oglas dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.
 
Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
 
Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i intervju.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na pisanom dijelu testiranja, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la pisanom dijelu testiranju ili razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Na web-stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim oglasom,  sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje  istovremeno s objavom oglasa.
 
Na web-stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave objavit će se vrijeme  i mjesto održavanja  testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije  održavanja testiranja.
 
Izabrani  kandidati/kinje  bit će pozvani/e da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje  nadležnog suda  da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti za  obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike  drugih dokaza o ispunjenju  formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se  nedostavljanje  traženih isprava  smatra  odustajanjem  od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranih kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  i web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se  obavljenom istekom osmog  dana od  dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, čelnik tijela će obustaviti postupak po ovom oglasu. 

Pročitajte detalje oglasa, opis poslova radnog mjesta, podatke o plaći i pravne izvore za pripremanje kandidata za testiranje.
 

Pisane vijesti | Društvo i zajednica