Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /PU_DN/A_MUP zastava.jpg

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto voditelja Službe upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013, 01/2015, 138/2015, 61/2017, 70/2019 i 98/2019),  članku 2. i 4. Uredbe o  raspisivanju  i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-02/20-01/359, Urbroj: 514-08-01-02/05-21-08 od 27. travnja 2021. godine i Ministarstva financija, Klasa: 400-06/20-01/177, Urbroj: 513-05-01-21-40 od 13. svibnja 2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska raspisuje 
 
 
JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku
 

SLUŽBA UPRAVNIH POSLOVA, DRŽAVLJANSTVA I STATUSNIH PITNJA STRANACA,
      
voditelj Službe upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca  - 1  izvršitelj 
  
Stručni uvjeti:

     - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
     - najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
     - položen državni stručni ispit.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati  i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zaklona o državnim službenicima.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od tri (3) mjeseca.
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
 
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju.
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
   
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili je povukao/la prijavu na javni natječaj više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Pročitajte opis poslova i podatke o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravne izvore za pripremanje kandidata za testiranje.
 
Vrijeme  i mjesto održavanja  testiranja i razgovora (intervjua) objavit će se na web-stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave najmanje pet dana prije dana određenog  za testiranje i razgovor.
 
U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
1.  životopis,
2.  dokaz o stečenoj stručnoj spremi – presliku diplome,
3.  dokaz o  radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi
     Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo   razdoblje radnog iskustva u
     odgovarajućem stupnju obrazovanja),
4.  za cijeli period koji je kao uvjet naveden  u javnom natječaju, dokaz o radnom iskustvu na
      odgovarajućim poslovima ( uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju
      kojeg se može  utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje  u kojem je
      kandidat/kinja  obavljao navedene poslove),
 5.  dokaz o hrvatskom državljanstvu ( presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili
      domovnice),
 6.  ispravu o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat/kinja položio/la državni stručni
      Ispit,
  7. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom  prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
 
Izabrani  kandidat/kinja  bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje  nadležnog suda  da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti za  obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike  drugih dokaza o ispunjenju  formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a  nedostavljanje  traženih isprava  smatra  odustajanjem  od prijma u državnu službu.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013 i 152/2014) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na  natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
 
 
POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
DUBROVNIK,
dr. Ante Starčevića 13.
s naznakom “za javni natječaj”.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službi izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.   
 
 
 

Stranica