OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice

Slika PU_DN/Ilustracija/natječaji naslovnica (2).jpg

Radi se o radnom mjestu upranog referenta/ice u Odjelu za upravne poslove u Službi upravnih poslova, državljanstva i stranaca

Foto: Ilustracija

Sukladno članku 61. stavku 1. i 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013, 01/2015, 138/2015, 61/2017, 70/2019, 98/2019 i 141/2022), a u svezi točke IV Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 35/2022 i 37/2023), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska raspisuje

                                                                                 O G L A S
                       
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme
                                                                  
odsutne državne službenice
 
 
     1. SLUŽBA UPRAVNIH POSLOVA, DRŽAVLJANSTVA I STRANACA, ODJEL ZA
         UPRAVNE POSLOVE
 
 
     upravni referent - 1  izvršitelj/ica,  
  
     Stručni uvjeti:
     - srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,
     - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
     - državni ispit I. razine.
 
Osoba se prima u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati  i opće uvjete  za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
 
U državnu službu  ne može biti primljena osoba  za čiji prijam  postoje zapreke  iz članka 49.  Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti  osobe oba spola.
 
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva (2) mjeseca.
 
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
 
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj, naziv ustrojstvene jedinice  i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave na oglas nalazi se na web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
1.   životopis,
2.   dokaz o stečenoj srednjoj stručnoj spremi – svjedodžba (o završnom radu, maturi),
3.  elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za
     mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i             trajanju staža
     osiguranja (e-radna knjižica), 
4.  dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u
      stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca
      na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je
      kandidat/kinja obavljao navedene poslove),
5.   dokaz o hrvatskog državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice
      ili domovnice),
6.   ispravu o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen državni
      stručni ispit),
7.   dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.
 
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ na adresu:
 
POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
DUBROVNIK,
dr. Ante Starčevića 13
s naznakom “za oglas”.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom  prijavljenim na oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013 i 152/2014) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na  oglas dužan/a je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
 
Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na pisanom dijelu testiranja, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la pisanom dijelu testiranju ili razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Na web-stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/  objavit će se  opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim oglasom, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje  istovremeno s  objavom oglasa.
 
Na web-stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/ i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave  https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme  i mjesto održavanja  testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije  održavanja testiranja.
 
Izabrani  kandidati/kinje  bit će pozvani/e da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje  nadležnog suda  da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti za  obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike  drugih dokaza o ispunjenju  formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se  nedostavljanje  traženih isprava  smatra  odustajanjem  od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranih kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske  https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr/.
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se  obavljenom istekom osmog  dana od  dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, čelnik tijela će obustaviti postupak po ovom oglasu. 

PRILOG OGLASU
OBRAZAC PRIJAVE NA OGLAS

 

Stranica