Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Slika PU_DN/zastava.png

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska raspisuje OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Foto: Ilustracija

Sukladno članku 61. stavak 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 , 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17 i 89/19), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava  dubrovačko-neretvanska raspisuje

                                                         OGLAS
    za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
  i to na radna mjesta:
 
 1. Policijska postaja Dubrovnik
            administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

           -  radi zamjene duže vrijeme odsutnoga službenika odnosno do povratka odsutnoga   
 
            Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema: gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 
 1. Policijska postaja Metković
           upravni referent – 1 izvršitelj

          - radi zamjene duže vrijeme odsutnoga službenika odnosno do povratka odsutnoga službenika
 
             Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema: gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 
 1. Postaja granične policije Gruda
              upravni referent – 1 izvršitelj

           - radi zamjene duže vrijeme odsutnoga službenika odnosno do povratka odsutnoga službenika
 
             Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema: gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 
 1. Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca
             administrativni referent – 1 izvršitelj
 
             - radi zamjene duže vrijeme odsutnoga službenika odnosno do povratka odsutnoga službenika
 
             Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema: gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 
        5. Odjel za upravne poslove 

            upravni referent – 2 izvršitelja

            - radi zamjene duže vrijeme odsutnoga službenika odnosno do povratka odsutnoga službenika
 
             Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema: gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji supropisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na oglas navode se  osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj, naziv ustrojstvene jedinice  i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Kandidati/kinje koji se prijavljuju za više radnih mjesta, podnose za svako radno mjesto zasebnu prijavu sa svom traženom dokumentacijom.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

- životopis,
- presliku svjedodžbe o završenoj  srednjoj školi
- dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko   osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja),
- za cijeli period koji je kao uvjet naveden u oglasu, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
- preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kanditat/kinja položio/la državni stručni ispit,
- dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko kandidat/kinja ostvaruje takvo pravo.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
POTPUNOM PRIJAVOM smatra se samo ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo po jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i  dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
 
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta te pravni izvori za pripremu kandidata/kinje  za testiranje objavit će se na web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr  istovremeno s objavom oglasa. Na istoj web stranici objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja najmanje pet dana  prije dana određenog za testiranje.
 
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o  prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom  rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr  i web stranici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske https://dubrovacko-neretvanska-policija.gov.hr.
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku  od 8 dana od dana objave oglasa  na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno u pisarnici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske ili poštom na adresu:
 
                                                       MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
                                            POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
                                                                  Ulica dr. Ante Starčevića 13
                                                                          20000 DUBROVNIK
                                                                       s naznakom  „za oglas“
 
 
Opis poslova radnih mjesta pročitajte OVDJE.

Obrazac prijave na oglas se nalazi OVDJE.
 

Stranica